För oss på Gundals Åkeri AB är det en självklarhet att värna om vår personal, kunder och miljö, därför jobbar vi med Kvalitet, miljö & Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.


Kvalitetspolicy

Gundals Åkeri AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företag och långsiktiga kundsamarbeten. Genom väl utförda uppdrag har man kunnat få respekt på marknaden för vår specialitet kranbilstransporter.
Gundals Åkeri AB har en modern bilpark som skapar möjlighet för krantransporter av de flesta typer av gods.
Våra kompetenta medarbetare utför professionella och säkra krantransporter samt på och avlastningar.
Tillsammans levererar vi efterfrågad transport i rätt tid och till rätt utförande.
Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.


Miljöpolicy

Gundals Åkeri AB strävan är att inom ramen för den egna verksamheten verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
Gundals Åkeri AB har en modern fordonspark där fordon väljs som är anpassade för de uppdrag som skall utföras.
Genom en bra trafikplanering strävar vi efter att alltid ha en god trafikplanering som borgar för effektiva godstransporter.
Vid inköp av fordon, drivmedel och tjänster beaktar vi miljöaspekter.
I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underleverantörer.
Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.


Arbetsmiljöpolicy

Gundals Åker AB målsättning är att genom en bra arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsplats.
Vi underhåller vår fordonspark så att vi har säkra fordon och hög tillgänglighet för uppdrag.
Vi strävar efter att alla känner att vi tillsammans har en bra dag på arbetet och nöjda medarbetare.
All planering syftar till att skapa realistiska tidsplaner för utförande av krantransporter, på- och avlastning.
Om oförutsedda händelser inträffar hjälps vi alla åt så att vi tillsammans kan klara aktuell situation.
Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.
Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.